logo
Nome do centro
banner da universidade

Normativa

Normativa


Estatutos da Delegación de Alumnos da Facultade de Dereito

Regulamento de Réxime Interno da Facultade de Dereito

Plan de Acción Titorial 2014-2015

Normativa de Prácticas Externas Curriculares para os estudos do Grao en Dereito

Solicitude de opcións para Prácticas Externas

Regulamento de estudantes de UVIGO

Criterios de elección de delegados

Requisitos para participar no Acto de Graduación

Normativa de cambio de datas de exámes


Normativa Traballo Fin de Grao


Normativa de TFG da Facultade de Dereito

Normativa de TFG de UVIGO

Trátase dun traballo individual de contido xurídico que ten como obxectivo acreditar a capacidade de integración dos contidos formativos recibidos no Grao en Dereito. Pode realizarse en galego o castelán, cunha extensión aconsellada entre 25 e 50 páxinas, sendo necesario estar matriculado de todas as materias do Grao.

Para levalo a cabo contaráse cun titor académico que supervisará o traballo. Coa fin de garantir que todos os alumnos dispoñan dun titor, ao comezo do curso publicarase un listado con todos os titores posibles e, no seu caso, as liñas de traballo ofertadas.

Unha vez elexido o titor académico, o alumno matriculado no TFG contactará co mesmo e desenvolverán unha proposta (segúndo o modelo anexo ao regulamento de desenvolvemento do TFG) que deberá ser asinada polas partes e presentada ante a Secretaria de Decanato da facultade de Dereito no prazo fixado no regulamento de desenvolvemento do TFG. Esta proposta será avaliada pola Comisión, que publicará un listado coa relación de alumnos e traballos que van a desenvolver no caso de que se cumplira cós requisitos.

Para a presentación pública ante o Tribunal de avaliación do TFG é necesario realizar a solicitude no prazo fixado ante o Presidente do Tribunal seguindo o formulario (ANEXO II) do Regulamento de Desenvolvemento do TFG e cós requisitos que figuran no artigo 7 do mesmo.

Realizaráse unha exposición pública ante o Tribunal dunha duración inferior a 15 minutos, tras a que cabe a posibilidade de que os membros do Tribunal Avaliador realicen as preguntas que estimen oportunas.

Cabe a posibilidade de presentar o TFG tanto no mes de Xuño (ordinario) coma en Xullo (extraordinario), seguindo os prazos que se fixen no Regulamento de Desenvolvemento do TFG.

Facultade de Dereito | Campus Universitario | C.P. 32004 Ourense | España | Tel. +34 988 368 809 | dafdo@uvigo.es